Utorak, 28 svibnja, 2024
Društvo

Federalni krizni stožer pripremio nove zapovijedi, evo što se sve primjenjuje od nedjelje

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 31. svibnja sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i donio novu Naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od 14. lipnja, te ih dostavio kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. svibnja 2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. svibnja., Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne stožere županijskih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Federalna uprava za inpekcijske poslove i županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno općinski i gradski inspektori naredbom su zaduženi da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Naredbom se FMUP – Federalna uprava policije i županijska ministarstva unutarnjih poslova i uprave policije zadužuju da, sukladno točki IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa, poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, naglašavaju iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz Kriznog stožera FMZ napominju kako je županijskim stožerima ministarstava zdravstva dana mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, te građane podsjećaju na obavezu poštivanja mjera prevencije i osobne zaštite: Naredbom je obvezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba.

Pridržavanjem mjera koje su na snazi štitimo sebe i druge i sprječavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih.

Posljednji podaci nam pokazuju kako nepridržavanje mjera lako može dovesti do naglog povećanja broja oboljelih, i od pojedinačne odgovornosti svakog od nas ovisi kakvu ćemo situaciju imati u danima koji su pred nama.

Federalno ministarstvo zdravstva je u petak, na zahtjev županijskih zavoda za javno zdravstvo, i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, dalo suglasnost Tuzlanskoj i Sarajevskoj županiji za proglašenje epidemije u ovim županijama, a pokrenuta je i procedura za proglašenje epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriju Federacije BiH.

Tekst naredbe koja se počinje primjenjivati 14. lipnja donosimo u nastavku:

 1. Naredba broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, u toč. 1.-5.; 7.-13; te toč. 15, 16. i 18. ostaju na snazi.
 2. Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostike-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.
 3. Obvezuju se krizni stožeri županijskih ministarstava zdravstva, kao i krizni stožeri zdravstvene ustanove s područja županija da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području županije, te u istim uvaže specifičnosti vezane za županiju.
 4. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim stožerima zdravstvenih ustanova na području županija i Federacije BiH, da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivne na korona virus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.
 5. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo županija da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.
 6. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području županija, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo županija
 7. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i županijskih zavoda za javno zdravstvo.
 8. Obvezuju se županijska ministarstva zdravstva, krizni stožeri županijskih ministarstava zdravstva i krizni stožeri zdravstveneih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.
 9. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.
 10. Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP županija – Uprave policije da sukladno točki IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.
 11. Dozvoljava se županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.
 12. Naređuje se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva da jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.
 13. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.
 14. Nakon isteka roka iz točke 13. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i napravi procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.
 15. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. lipnja 2020. godine.

(www.jabuka.tv)


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com