NATJEČAJ: Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Čapljine

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj 17/2014), Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina broj:01-06-2072/15 od 24.04.2015.godine, broj:01-06-4514/15 od 20.10.2015.godine, broj: 01-06-4978/19-1 od 19.07.2019. godine i broj 01-02-2710/20-1 od 28.04.2020.godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 1/2019), Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Čapljina, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ČAPLJINA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

I.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina, pobliže označenih:

Redni

broj

K.O. Novi

k.č.br.

Stari

k.č.br.

Površina

parcele

M2

Početna

cijena

KM

Jamčevina

KM

1, Čapljina 4193/11

 

1350 135.000,00 13.500,00
2. Čapljina 4193/12

 

 

1350 135.000,00 13.500,00
3. Čapljina 4203/3

 

 

750 75.000,00 7.500,00
4. Čapljina

 

4203/4

 

 

750 75.000,00 7.500,00
5. Trebižat 3712/26

 

  505 5.555,00 1.000,00
6. Trebižat 3712/31

 

  510 5.610,00 1.000,00
7. Trebižat 3712/34

 

  510 5.610,00 1.000,00
8. Trebižat 3712/38

 

  480 5.280,00 1.000,00
9. Trebižat 3712/39

 

  508 5.588,00 1.000,00
10. Trebižat 3712/40

 

  509 5.599,00 1.000,00
11. Trebižat 3712/41

 

  508 5.588,00 1.000,00
12. Trebižat 3712/42

 

  509 5.599,00 1.000,00
13. Trebižat 3712/43

 

  509 5.599,00 1.000,00
14. Trebižat 3712/44   487

 

5.357,00 1.000,00
15. Trebižat 3712/45   490 5.390,00

 

1.000,00
16. Trebižat 3712/46   561 6.171,00

 

1.000,00
17.

 

Trebižat 3712/47   516 5.676,00

 

1.000,00
18. Trebižat 3712/48   535 5.885,00

 

1.000,00
19. Trebižat 3712/49   482 5.302,00

 

1.000,00
20. Trebižat 3712/50   515 5.665,00

 

1.000,00
21. Trebižat 3712/51   536 5.896,00

 

1.000,00
22. Trebižat 3712/52   491 5.401,00

 

1.000,00
23. Trebižat 3712/60

 

  924 10.164,00 1.000,00
24. Trebižat 3712/61

 

  992 10.912,00 1.000,00
25. Trebižat 3712/62

 

  999 10.989,00 1.000,00
26. Trebižat 3712/63

 

  996 10.956,00 1.000,00
27. Trebižat 3712/64

 

 

 

936 10.296,00 1000,00
28. Trebižat 3712/65

 

  858 9.438,00 1.000,00
29. Trebižat 3712/66

 

  880 9.680,00 1.000,00
30. Trebižat 3712/67

 

  876 9.636,00 1.000,00
31. Trebižat 3712/68

 

  790 8.690,00 1.000,00
32. Trebižat 3712/69

 

  1030 11.330,00 1.000,00
33.

 

Trebižat 3712/70

 

  1189 13.079,00 1.000,00
34.

 

Trebižat 3712/74

 

 

 

1034 11.374,00 1000,00
35. Trebižat 3712/89

 

  495 5.445,00 1.000,00
36. Trebižat 3712/90

 

  504 5.544,00 1.000,00
37. Trebižat 3712/91

 

  495 5.445,00 1.000,00
38. Trebižat 3712/92

 

  504 5.544,00 1.000,00
39. Trebižat 3712/93

 

  495 5.445,00 1.000,00
40. Trebižat 3712/94

 

  504 5.544,00 1.000,00
41. Trebižat 3712/95

 

  502 5.522,00 1.000,00
42. Trebižat 3712/96

 

  532 5.852,00 1.000,00
43. Trebižat

 

3712/97   530 5.830,00 1.000,00
44. Trebižat

 

3712/98   627 6.897,00 1.000,00
45. Trebižat 3712/107

 

  568 6.248,00 1.000,00
46. Trebižat 3712/108

 

  568 6.248,00 1.000,00
47. Trebižat 3712/109

 

  579 6.369,00 1.000,00
48. Trebižat 3712/110

 

  620 6.820,00 1.000,00
49. Trebižat 3712/111   477 5.247,00 1.00,00

 

50. Trebižat 3712/112

 

  487 5.357,00 1.000,00
51. Trebižat 3712/113

 

  570 6.270,00 1.000,00
52. Trebižat 3712/114

 

  478 5.258,00 1.000,00
53. Trebižat 3712/115

 

  571 6.281,00 1.000,00
54. Trebižat 3712/116

 

  490 5.390,00 1.000,00
55. Trebižat 3712/117

 

  485 5.335,00 1.000,00
56. Trebižat 3712/118

 

  530 5.830,00 1.000,00
57. Šurmanci 124/46 91/1825 708 7.080,00 1.000,00

 

58. Šurmanci 124/49 91/1828 708 7.080,00 1.000,00

 

59. Šurmanci 124/52 91/1831 662 6.620,00 1.000,00

 

60. Šurmanci 124/53 91/1832 698 6.980,00 1.000,00

 

61. Šurmanci 124/55 91/1834 698 6.980,00 1.000,00

 

62. Šurmanci 124/56 91/1835 698 6.980,00 1.000,00

 

63. Šurmanci 124/62 91/1841 698 6.980,00 1.000,00

 

64. Šurmanci 124/71 91/1850 628 6.280,00 1.000,00

 

65. Šurmanci 124/73 91/1852 750 7.500,00 1.000,00

 

66. Šurmanci 124/74 91/1853 750 7.500,00 1.000,00

 

67. Zvirovići 580/34   2500 57.500,00 5.750,00

 

68. Zvirovići 580/35   2500 57.500,00 5.750,00

 

69. Zvirovići 580/36   2500 57.500,00 5.750,00

 

   
   

 

  1. .Nekretnine navedene u tabeli od broja 1 do 66 namijenjene su za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.

Nekretnine navedene u tabeli od broja 67. do 69. namijenjene su za poslovnu djelatnost.

 

III.Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu do petka 12.lipnja 2020.godine.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Čapljina za prikupljanje javnih prihoda kod Addiko banke broj:  3060070001035102 sa naznakom

„Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta,vrsta prihoda: 722431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

IV.Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o priloženoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V.Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

 

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo će pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI.Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII.Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškovi notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII.Licitacija će se održati u Sali za sastanke zgrade Grada Čapljina Trg kralja Tomislava i to kako slijedi:

  • utorak 16. lipnja 2020. godine s početkom u 8,30 sati za nekretnine od rednog broja 1 do 4
  • utorak 16. lipnja 2020.godine sa početkom u 9,00 sati za nekretnine od rednog broja 5 do 56
  • utorak 16. lipnja 2020.godine sa početkom u 11,00 sati za nekretnine od rednog broja 57 do 66.
  • utorak 16. lipnja 2020.godine sa početkom u 11,30 sati za nekretnine od rednog broja 67 do 69.

IX.Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čapljina.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne  poslove Grada Čapljina, Ulica Ruđera Boškovića, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Natječaj pogledajte na LINKU.

Capljina.ba


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com